Rekrutacja

REKRUTACJA –  VI Edycja Studiów Podyplomowych – 2019/2020

Informacje ogólne:

– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez Kandydata wymogów formalnych (Regulamin Studiów Podyplomowych)

– liczebność grupy: 20 osób

zakończenie rekrutacji – termin nadsyłania dokumentów: 20. września 2019 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu  27. września 2019 r. 

(decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu Instytutu Technologii Mechanicznych)

 Więcej informacji o studiach:

ULOTKA – VI edycja

REGULAMIN

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dowodu osobistego
  • skierowanie z zakładu pracy (jeśli kandydat jest kierowany przez zakład)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ich gromadzenie (ksero dowodu)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich / licencjackich)

Dokumenty do ściągnięcia:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Jak składać dokumenty?

Dokumenty należy przesyłać pocztą albo składać osobiście pod następującym adresem:

Instytut Technologii Mechanicznych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska 

Al. Armii Krajowej 21
42-201 Częstochowa

z dopiskiem „Studia Podyplomowe 2019”

Koszt studiów:

5 585 zł – kwota za całość studiów – 2 semestry

Osoba kontaktowa:

dr inż. Tomasz Stachowiak (Kierownik Studiów Podyplomowych)
tel. 34 3250-539
e-mail: stachowiak@ipp.pcz.pl