Historia jednostki

Krótkie kalendarium

01.10.2000 – powstanie niezależnej jednostki: Katedry Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją
16.11.2005 – przekształcenie Katedry w Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją
01.09.2011 – jednostka zaczyna funkcjonować jako Zakład Przetwórstwa Polimerów, w ramach Instytutu Technologii Mechanicznych
01.10.2019 – w związku z reformą szkolnictwa wyższego Instytut Technologii Mechanicznych zostaje Katedrą Technologii i Automatyzacji. Jednostka nie ma już formalnej podstawy. Działa Zespół Przetwórstwa Polimerów.

Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją utworzono w dniu 16.11.2005 roku. Historycznie jednostka wywodzi się z Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, który istniał w Instytucie Obróbki Plastycznej Metali i Tworzyw Sztucznych od 1991 roku. W wyniku rozwoju kadry naukowej, bazy laboratoryjnej i uzyskania znacznych osiągnięć naukowych Zakład został przekształcony z dniem 1.01.2000 roku w Katedrę Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją, a następnie w Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją (2005 r.). W tym okresie w Instytucie pracowało 3 profesorów i 7 doktorów. Pierwszym kierownikiem jednostki – wówczas jeszcze Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – był dr inż. Andrzej Lechowski, a pracownikami Zakładu: dr Tadeusz Gałecki, dr inż. Tadeusz Wrona, dr inż. Zygmunt Potęga, mgr inż. Wojciech Ruszkowski oraz mgr inż. Zdzisław Grzesiakowski.

Od dnia 1.10.1992 roku kierownikiem Zakładu został prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Koszkul, który wspierał szybki rozwój naukowo-dydaktyczny Zakładu (utworzono specjalność przetwórstwo tworzyw sztucznych). W latach 1991-92 nastąpiła prawie całkowita wymiana kadry, gdyż część pracowników odeszła do przemysłu lub innej działalności. Do Zakładu została przeniesiona dr inż. Elżbieta Bociąga oraz przyjęto do pracy wielu młodych pracowników, którzy obecnie są doktorami w Instytucie. Spośród nowo przyjętych pracowników niektórzy z upływem czasu odeszli z pracy, m.in.: mgr inż. Ireneusz Torchała, mgr inż. Dariusz Szczot, inż. Kazimierz Trzepizur, bądź zmarli, m.in.: mgr inż. Leszek Parla i mgr inż. Mariusz Koszkul.

Początkowo Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych mieścił się w budynku głównym Wydziału Budowy Maszyn. W 1997 roku został przeniesiony do pozyskanych i wyremontowanych pomieszczeń przy al. Armii Krajowej 19C. Staraniem prof. J. Koszkula w 2002 roku dobudowano kilka nowych pomieszczeń na dwóch kondygnacjach. Zakupiono wiele nowego wyposażenia laboratoryjnego oraz sprzętu komputerowego, w tym nowoczesną wtryskarkę sterowaną komputerowo oraz automat do produkcji butelek metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie. Wiele przyrządów i aparatów badawczych uzyskano z przemysłu lub wytworzono własnymi siłami przy pomocy studentów dyplomantów, jak np. stanowiska do wytłaczania z rozdmuchiwaniem swobodnym, porowania polistyrenu, badania właściwości tłumiących elastomerów, odporności folii i płyt na uderzenie i inne. W 2003 roku utworzono w Katedrze nowe laboratorium komputerowe ufundowane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją był prof. dr hab. inż. J. Koszkul (2005-08), kierownik Katedry Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją (2000-05). W 2008 roku dyrektorem Instytutu została prof. nadzw. dr hab. inż. E. Bociąga, która sprawowała kontrolę nad dwoma zakładami istniejącymi w Instytucie: Zakładem Przetwórstwa Polimerów (dawny Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych) oraz Zakładem Zarządzania Produkcją. Kierownikiem Zakładu Przetwórstwa Polimerów byli: prof. nadzw. E. Bociąga (2000-08), a od 2008 roku – dr inż. Dariusz Kwiatkowski. Kolejno Zakładem Zarządzania Produkcją kierowali: prof. nadzw. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła (2000 r.), dr inż. Antoni Gzieło (2000-08), a od 2008 roku – dr inż. Włodzimierz Baranowski. W latach 2000-08 w Katedrze / Instytucie pracowali m.in.: prof. dr hab. inż. Olech Suberlak, dr inż. Krzysztof Kopeć, dr inż. Krystian Szczepański, mgr inż. Zdzisław Bratek, mgr inż. Mariusz Pietrzak, mgr inż. Przemysław Magaczewski, mgr inż. Janusz Niklas, mgr inż. Hubert Świerczyński i mgr Alicja Stachura.

Po zmianie nazwy jednostki na Zakład Przetwórstwa Polimerów w dniu 01.09.2011 roku i po tym, jak stała się ona jednocześnie częścią Instytutu Technologii Mechanicznych, kierownikiem Zakładu został dr inż. Dariusz Kwiatkowski. Funkcję zastępcy Instytutu Technologii Mechanicznym objęła jednocześnie prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga (do 30.09.2012 roku). W kolejnej kadencji, czyli od dnia 01.10.2012 roku, ponownie kierownikiem Zakładu został dr inż. Dariusz Kwiatkowski, który w dniu 13.12.2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w dniu 28.02.2013 roku, decyzją Rady Wydziału, został mianowany na stanowisko Profesora Politechniki Częstochowskiej.

W dniu 1. kwietnia 2013 roku dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz, objął funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych, natomiast Kierownikiem Zakładu Przetwórstwa Polimerów został dr inż. Adam Gnatowski.

Kolejna kadencja nowych władz uczelni i wydziału wiązała się również ze zmianami w Zakładzie, którego kierownikiem został w dniu 1. września 2016 roku dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz. W tym samym czasie dr hab. inż. Adam Gnatowski, prof. PCz objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych, natomiast dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz został Prodziekanem ds. Nauczania Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Również we wrześniu, ale w dniu 23 tego miesiąca, swoją pracę w Zakładzie zakończył dr inż. Włodzimierz Baranowski.

Profesor Józef Koszkul

Prof. dr hab. inż. Józef Koszkul był pierwszym Dyrektorem Instytutu. Poniżej przedstawiamy życiorys profesora:

JÓZEF KOSZKUL urodził się 6 lutego 1938 roku w Barcicach koło Nowego Sącza. Studia ukończył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej w 1962 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1975 roku na tym samym wydziale, a stopień doktora habilitowanego w 1986 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2001 roku. Pracę zawodową rozpoczął 1.09.1962 roku w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury w Krakowie, gdzie pracował na stanowisku konstruktora. W latach 1964-70 był zatrudniony w Częstochowskich Zakładach Materiałów Biurowych jako Główny Technolog. W 1970 roku został służbowo przeniesiony do pracy w Instytucie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie na stanowisko kierownika Oddziału Instytutu w Częstochowie. Po reorganizacji pracował na stanowisku kierownika Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Artykułów Powszechnego Użytku w Częstochowie, skąd został przeniesiony do pracy w Politechnice Czę-stochowskiej na stanowisku docenta kontraktowego w Instytucie Technologii Budowy Maszyn. W Instytucie tym pełnił kolejno funkcje: kierownika studiów podyplomowych, kierownika Zakładu Obrabiarek i zastępcy dyrektora. W latach 1992-99 pracował w Instytucie Obróbki Plastycznej Metali i Tworzyw Sztucznych. Z dniem 1.01.2000 roku doprowadził do utworzenia Katedry Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją, zostając jej kierownikiem, a z dniem 16.11.2005 roku, gdy Katedra została przekształcona w Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, jego dyrektorem. W latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn, który na jego wniosek został przekształcony w Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. W latach 2002-05 pełnił funkcję prorektora Politechniki Częstochowskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.
Od 1964 roku pracuje społecznie w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, od 1972 roku jako jego prezes. Przez wiele lat był też członkiem władz naczelnych tego Stowarzyszenia. W 1994 roku uzyskał godność Członka Honorowego SIMP. W 1994 roku został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP. Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, zostając w 1993 roku członkiem Zarządu Głównego. Po utworzeniu czasopisma naukowego „Kompozyty” został członkiem Komitetu Naukowego i Redakcyjnego tego czasopisma. Od 1996 roku wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plastpol” w Kielcach, gdzie przewodniczy Sądowi Konkursowemu Targów.
Profesor Koszkul był promotorem 6 obronionych prac doktorskich oraz recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych w kilku uczelniach, jak: Politechnika Śląska, Warszawska, Wro-cławska, Lubelska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Był też recenzen-tem w dwóch przewodach na tytuł naukowy profesora oraz w kliku postępowaniach związanych z ze stanowiskami profesora nadzwyczajnego. Recenzował też wiele książek, monografii i publikacji naukowych. Jest autorem lub współautorem 12 książek i skryptów, ponad 200 prac naukowych oraz 10 patentów. Ze swoim zespołem zorganizował około 60 konferencji naukowo-technicznych. Wydał też 8 książek jako ich redaktor lub współredaktor.
Za swoją działalność naukową i organizacyjną został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998 r.), medalami dla rozwoju województwa częstochowskiego i katowickiego, odznaczeniami SIMP i NOT. Dwukrotnie uzyskał nagrodę MEN i kilkanaście nagród Rektora P.Cz.